Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 16.12.2015 17:49:04 

Yorkšírský terier Jenny a Barča

                                                                                                                                                                                                 

Vzory kupní smlouvy

 


KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 588 a násl. Občanského zákoníku
 
Chovatel(ka) ………………………………………….
bytem trvale …………………………………………
r.č. ……………………………….
jako   p r o d á v a j í c í
 
a
 
pan(í)………………………………………………………………………………………………
bytem……………………………………………………………………………………………...
r.č. …………………………………………………………………………………………………
jako  k u p u j í c í
 
 
uzavírají tuto   s m l o u v u o p r o d e j i š t ě n ě t e
 
I.
Plemeno: ………………………
Datum narození: …………..
Tetovací číslo: …………….
Pohlaví: …………………….
Jméno: ……………………… Název chst.
Prodávaný pes je v Plemenné knize ČMKU zapsán pod číslem CMKU ……………
 
II.
Chovatel(ka) prohlašuje, že je výhradním vlastníkem štěněte.
 
III.
Zvíře uvedené ve čl. I je ve výborné psychické i fyzické kondici, vývojově odpovídá svému věku a nevykazuje exteriérové vady ani známky onemocnění, je řádně odčervené a vakcinované.
Kupující byl chovatelkou se stavem štěněte seznámen, štěně si prohlédl a v  tomto stavu jej také přebírá.
 
IV.
Cena zvířete byla dohodnuta na ……….,-Kč (slovy ………………tisíc korun), prodávající štěně za tuto cenu prodává a kupující je
za tuto cenu kupuje.
Částka byla zaplacena v hotovosti při předání štěněte.
Spolu se štěnětem přebírá kupující také očkovací průkaz.
Průkaz původu zvířete odešle chovatel ihned po jeho obdržení z Plemenné knihy ČMKU doporučeně na adresu kupujícího.
 
V.
Kupující se zavazuje, že, zajistí podmínky pro zdravý vývoj zvířete a poskytne mu odpovídající péči.
V případě porušení tohoto bodu si chovatelka vyhrazuje právo požadovat vrácení zvířete proti částce rovnající se kupní ceně štěněte.
Nebude-li moci kupující z jakýchkoli důvodů dále držet zvíře blíže specifikované ve čl. I ve svém majetku, vyhrazuje si chovatelka předkupní právo k tomuto zvířeti.
Zjistí-li kupující u zvířete závažné nedostatky, které mu byly chovatelem záměrně zamlčeny, má právo požadovat vrácení kupní ceny chovatelem proti vrácení štěněte. Požadavek na vrácení peněz musí kupující v souladu s příslušným zákonem uplatnit nejpozději do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy.
 
V …………………………. dne
 
 
 
 
…………………………………………………….                                                          …………………………………………………….

                        prodávající                                               

Smlouva kupní o prodeji štěněte psa
(ust. § 588 a násl. občanského zákoníku)
 
 
Pan                   ……………………………………
nar.:                ..................................................        
trvale bytem     ……………………………………
(dále jen „prodávající“)
 
a
 
pan                 ……………………………………
nar.:                ..................................................        
trvale bytem     ……………………………………
(dále jen „kupující“)
 
 
uzavírají dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku tuto
kupní smlouvu o prodeji psa:
 
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího kupujícímu prodat psa dle popisu uvedeného níže, kupující je touto smlouvou zavázán psa odprodávajícího odebrat a zaplatit za něho kupní cenu.
 
II. Popis předmětu prodeje - popis psa
Předmětem koupi je následující zvíře:
           Jméno:                         ........................................................
           Pohlaví:            ........................................................
           Rasa:                           ........................................................
           Datum narození:           ........................................................
           Srst:                            ........................................................
           Barva srsti:                   ........................................................
           Průkaz původu:             Ano - Ne
           Rodiče:                        Matka:              ........................................................
                                              Ocenění a zkoušky:      ............................................
                                              Otec:                .........................................................
                                              Ocenění a zkoušky:      ............................................
 
III. Cena a plnění a termín převzetí předmětu prodeje
Kupní cena je dohodou smluvních stran sjednána ve výši ……………… Kč. Cena bude prodávajícímu kupujícím v hotovosti a to tak, že částku …………….. Kč složí ke dni podpisu této smlouvy a zbývající část bude doplacena ke dni převzetí předmětu prodeje. V případě, že kupující psa neodebere ani do ….. týdnů ode dne stanoveného termínu odběru, záloha propadá a stává se nevratnou. V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku dodat předmět prodeje kupujícímu, vrátí nejpozději v den sjednaného odběru předmětu prodeje přijatou zálohu zpět kupujícímu. Termín pro odběr psa je dohodnut na den ………… , ne však dříve než v dovršeném …… týdnu života psa.
 
IV. Další a závěrečná ustanovení
Prodávající čestně prohlašuje, že pes - předmět prodeje bude řádně odčerven a očkován. Prodávající toto zajistí na specializovaném pracovišti - na veterinární klinice a očkovací průkaz se záznamy psa bude předán převzetí kupujícímu. Kupující přijímá závazek, na základě jehož mu vzniká povinnost se o předmětného psa řádně starat tak, aby nestrádal, byl držen v podmínkách jemu vhodných a nebyl žádným způsobem týrán. Pokud bude do ………… měsíců ode dne prodeje zjištěno, že není tato podmínka kupujícím splněna, může prodávající požadovat vydání psa zpět, od smlouvy odstoupit a vrátit kupní cenu kupujícímu. Kupující je dále povinen umožnit zkontrolovat prodávajícímu podmínky držby předmětného psa po dobu ………….měsíců ode dne prodeje. Prodávající se dále zavazuje v případě zájmu kupujícího poskytnout mu bezplatně chovatelské informace, ošetřovatelské a praktické rady. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jeden exemplář. Smluvní strany se smlouvou souhlasí, na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy a prohlašují, že dokument nebyl sepsán v tísni.
 
Datum a místo:             ………………………….…………
 
Podpisy:                       ………………………….…………
 
                                              ………………………….…………
 
 
 
 

                                       

 

TOPlist